Özel okul teşvik başvuruları bitmek Üzere!

Putin dağlarda dolaşırken görüntülendi
28 Ağustos 2018
Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
28 Ağustos 2018

iMEB, Özel okul teşvik başvurusundan yararlanılmasına dair kılavuzu ilan etti. Buna göre veliler 16 Ağustos ila 6 Eylül tarihleri arasında başvuracak.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA e-KILAVUZU
 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ
BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
TARİH YAPILACAK İŞLEM
16 Ağustos 2018 – 06 Eylül 2018 Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları
16 Ağustos 2018 -06 Eylül 2018 Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları
07 Eylül 2018 Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı
07 -14 Eylül 2018 Öğrencilerin Tercih İşlemleri
17 Eylül 2018 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
17-21 Eylül 2018 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri
24 Eylül 2018 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
24-28 Eylül 2018 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

1. GENEL AÇIKLAMALAR
a) Bu e-Kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun Ek 1 inci maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
b) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okullara, 12/08/2018 tarihli ve 30507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ‘de yer alan okul türlerine göre toplam 75.000 öğrenciye 2018-2019 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecektir.
c) Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri (Ek-10) aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri

Kurum Türü Adı
Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Özel Anadolu Lisesi
Özel Ermeni İlkokulu
Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu
Özel Ermeni Ortaokulu
Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu
Özel Fen Lisesi
Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Özel Musevi İlkokulu
Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu
Özel Musevi Ortaokulu
Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu
Özel Rum İlkokulu
Özel Rum Ortaokulu
Özel Rum Ortaöğretim Kurumu
Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu
Özel Sosyal Bilimler Lisesi
Özel Spor Lisesi
Özel Temel Lise
Özel Türk İlkokulu
Özel Türk Okul Öncesi Kurumu
Özel Türk Ortaokulu
Özel Laboratuvar Lisesi
Özel Fen ve Teknoloji Lisesi

ç) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri, Destek Tutarları ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

Sıra No Kurum Türü Adı Destek Tutarları Destek Verilecek Öğrenci Sayıları
1 Okul Öncesi 3.290,00 6.000
2 İlkokul 3.960,00 15.000
3 Ortaokul 4.610,00 15.000
4 Ortaöğretim 4.610,00 15.000
5 Temel Lise 3.960,00 24.000
Toplam 75.000

d) Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için belirtilen tarihlerde kayıtlı bulundukları resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
e) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuru yapabilecektir.
f) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerine başvurabilecektir.
g) 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin velileri/vasileri öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan başvurularını yapabilecektir.
ğ) Okul öncesinde bir öğretim yılı, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.
h) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran ayına olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.
ı) Veliler/vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ile diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini buna göre yapacaklardır.
i) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılır.
j) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri özel okula kayıtlarını yaptırırken, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) doldurulması esnasında sunulan belgelerin asıllarını özel okul müdürlüğüne teslim edecektir. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edecektir.
k) Başvuru alacak, resmi/özel okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacaktır. Eğitim öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından incelenecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
l) 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacaktır.
m) Eğitim ve öğretim desteği kapsamında bir özel okula yerleşen ve yerleştiği okula kaydını yaptıran öğrenciler ile eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler.
n) Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, resmi okula veya destek kapsamı dışında ya da destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecektir.
o) Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır
ö) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi; Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, öğrencinin destek kapsamında yerleştirilmesi durumunda, destek hakkı kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin nakil/kayıt işlemini yaptıracaktır. Kesin kayıt işlemlerinde nakil onay işleminin tamamlanmasından okul idaresi sorumlu olacaktır. Kesin nakil/kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.
p) Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.
r) Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmeyecektir.
s) Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti, eğitim ve öğretim desteği tutarından az olamaz.
ş) Eğitim ve öğretim desteği başvurusunda Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) öğrencinin velisi/vasisi tarafından beyan edilen veya eksik, yanlış verilen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklik talep etmeleri durumunda son başvuru tarihine kadar öğrencinin kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından işlem yapılabilecektir. Son başvuru tarihinden sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Okul öncesi eğitimde 17 Mart 2013 ile 17 Eylül 2014 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,
c) İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kayıt şartlarına sahip olmak,
ç) Beşinci sınıfa devam edeceklerde 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle ortaokul veya imam- hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,
d) Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,
e) Eğitim ve öğretim desteği alırken 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,
f) Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,
g) Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,
3. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
a) Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
b) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.
c) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.
ç) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20’si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40’ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.
d) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
e) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.
f) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
g) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
4. OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER
4.1. Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınacak Öğrencilerden Nakil ve Kayıt Almak İsteyen Özel Okulların Yapacakları İşlemler
a) 2018-2019 eğitim öğretim yılı, eğitim ve öğretim desteği başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde, önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamında olan özel okullar da dahil olmak üzere, okul yöneticileri MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacak öğrencilerden nakil ve kayıt almak istedikleri sınıf seviyelerini sisteme ekleyeceklerdir.
b) Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra ekim ayı itibarıyla, özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları, güncel bina kontenjanının % 75’ine kadar, okul öncesi kurumlarda ise güncel bina kontenjanının % 70’ine kadar eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencileri nakil ve kayıt alabilecektir.
4.2. Öğrenci Başvurularını Alacak Resmi/Özel Okulların Yapacakları İşlemler
a) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında yer alan her madde için bir adet belge olmak üzere 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait öğrencinin belgeleri varsa bilgilerini Modüle girecektir. Belgeler; uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il milli eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait onaylanmış belgeler olmalıdır.
b) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen; ailede çalışan anne ve baba, anne ile babanın ayrı olması durumunda öğrencinin velisine/vasisine ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dahil) toplam gelirlerinin aylık toplamına göre bilgileri Modüle girecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Anne ve baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin dışında başka herhangi bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir Beyan Taahhütnamesi (e-Kılavuz Eki) doldurularak teslim alınacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmi kurumlarından 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.
c) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümüne, üniversitede okuyan veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrenci bilgileri ile e-Okul sistemi dışında yer alan kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini kontrol ederek bilgilerini Modüle girecektir.
ç) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kontrol ederek bilgilerini Modüle girecektir.
d) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların bilgilerini Modüle girecektir.
e) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle girecektir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge girişinde bulunan okul yöneticileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.
f) Başvuru esnasında okul yönetimlerince (a), (b), (c), (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen belgelerin aslı görülerek birer örneği ile Gelir Beyan Taahhütnamesinin (e-Kılavuz Eki) aslı teslim alınacaktır.
5. DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER
a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinden başvurularını yapacaktır.
b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.
c) Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il milli eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dahil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmi kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.
d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
e) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.
f) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.
g) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.
6. BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞLEMLER
a) Eğitim ve öğretim desteği il kontenjanları Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://ookgm.meb.gov.tr) ilan edilecektir.
b) MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden başvurularını yapan özel okulların değerlendirilmesi sonucunda eğitim ve öğretim desteği kapsamından öğrenci almaya hak kazanan özel okullar, haftalık olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.
c) Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) incelenerek değerlendirme sonucunda eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrenciler, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.
ç) Yerleştirme sonucunda bir özel okula kaydolmaya hak kazanan öğrenciler Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.
d) Eğitim ve öğretim desteği ek yerleştirme sonuçları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.
7. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCLERİ NAKİL/KAYIT ALACAK ÖZEL OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER
a) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında belirtilen; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il milli eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından düzenlenerek onaylanmış ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin onaylı örneği teslim alacaklardır.
b) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin anne ve baba veya velisine/vasisine ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dahil) toplam gelirini gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesi kayıt esnasında teslim alınacaktır. Belirtilen aylara ait bordrosu olmayan kişiler için 2018’e ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasiden ise; ilgili resmi kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belge teslim alınacaktır.
c) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri ile e-Okul sistemi dışında öğrenim gören kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.
ç) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kayıt esnasında teslim alınacaktır.
d) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.
DİKKAT:5580 sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzunda yer alan esaslar, kılavuzun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu esaslar yasama, yürütme ve yargı organları ile Bakanlığın gerekli görmesi halinde değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://ookgm.meb.gov.tr) kamuoyuna duyurulur.
EK
GELİR BEYAN TAAHHÜTNAMESİ
…………………………………………………………………………………. okulunda kayıtlı bulunan
öğrenci…………………………………………………. velisi/vasisiyim.
Başvuru işlemlerinde öğrenci değerlendirme kriterlerinde değerlendirilmek üzere ailemizin (anne ve baba veya veli/vasi) gelirleri aşağıda yer almaktadır.
1. Bordroya dayalı aylık gelir : …………………………………… TL.’dir.
2. Gayri menkul aylık kira geliri : ………………………………. TL.’dir.
3. Nafaka aylık geliri :…………………………………. TL’dir.
4. Bilirkişi ücreti aylık geliri :…………………………………….. TL’dir.
5. Görev tazminatı aylık geliri :…………………………………. TL’dir.
6. Döner sermaye aylık geliri : ………………………………… TL’dir.
7. Ek ders ücreti aylık geliri : …………………………………….. TL’dir.
8. Diğer gelirlerin toplamı (aylık olarak belirlenecektir.) : …………………… TL.’dir
Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında herhangi bir gelirim bulunmamaktadır. Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında beyan etmediğim herhangi bir gelirin tespiti
halinde, 5580 sayılı Kanunun EK 1’inci maddesi hükümleri ile diğer genel hükümler doğrultusunda hakkımda yasal işlem yapılacağını bildiğimi beyan ederim.
Öğrenci Velisinin /Vasisinin Adı Soyadı :
İmzası :
Kaynak: MEB açıkladı: Özel okul teşvik başvuruları başladı!

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir